Meer informatie

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Zvw

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)
Jaarverslag 2013 Begroting 2015 N B M T
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.

1 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal. De ontwikkeling van de sectoren is onderverdeeld naar de oorzaak van de ontwikkeling:

N: Nominaal;

B: Beleidsmatig, hieronder zijn opgenomen de intensiveringen en maatregelen;

M: Mee- en tegenvallers, waaronder de actualisering van de zorguitgaven;

T: Technisch, waaronder budgetneutrale verschuivingen.

2 Grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire zorgverlening.
Uitgaven Zorgverzekeringswet (Zvw) 39,6 44,4 1,9 1,5 -0,4 1,9
Eerstelijnszorg 4,2 4,9 0,1 0,2 0,1 0,3
Tweedelijnszorg 22,5 22,2 0,5 0,4 -0,6 -0,6
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 4,3 3,6 0,1 0,1 0,0 -0,9
Genees- en hulpmiddelen 5,8 6,4 0,1 0,6 0,0 -0,1
Wijkverpleging 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,0
Ziekenvervoer 0,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Overige 1,1 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Nominaal en onverdeeld 0,0 1,0 1,0 0,1 0,0 0,0
Ontvangsten Zorgverzekeringswet (Zvw) 2,7 3,2 0,0 0,2 0,3 0,1
Eigen risico Zvw 2,7 3,2 0,0 0,2 0,3 0,1
Download: HTML | CSV | Excel | JSON