Meer informatie

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Wlz

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljard) *
Jaarverslag 2013 Begroting 2015 N B M T
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.

* Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal. De Wlz-stand voor 2013 is de AWBZ stand. De ontwikkeling van de sectoren is onderverdeeld naar de oorzaak van de ontwikkeling:

N: Nominaal;

B: Beleidsmatig, hieronder zijn opgenomen de intensiveringen en maatregelen;

M: Mee- en tegenvallers, waaronder de actualisering van de zorguitgaven;

T: Technisch, waaronder budgetneutrale verschuivingen.

** Bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, woningaanpassing, zorginfrastructuur en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
Uitgaven Wet langdurige zorg (Wlz) 27,5 19,5 1,1 - 2,8 0,7 -7,1
Binnen contracteerruimte
Ouderenzorg 8,4 8,9 0,3 -0,1 0,1 0,2
Gehandicaptenzorg 5,3 6,0 0,2 0,0 0,0 0,6
Langdurige ggz 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 -1,1
Extramurale zorg 4,3 0,7 0,2 0,0 0,0 -3,8
Volledig pakket thuis 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Persoonsgebonden budgetten 2,5 0,8 0,0 -0,5 0,7 -1,8
Overige binnen contracteerruimte 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,2
Buiten contracteerruimte
Kapitaallasten (nacalculatie) 2,4 1,4 0,0 0,0 -0,1 -0,9
Beheerskosten 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Overig buiten contracteerruimte ** 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 -1,0
Nominaal en onverdeeld 0,2 0,2 0,2 -2,0 0,0 1,8
Ontvangsten Wet langdurige zorg (Wlz) 1,9 1,7 0,0 -0,1 0,3 -0,4
Eigen bijdrage Wlz 1,9 1,7 0,0 -0,1 0,3 - 0,4
Download: HTML | CSV | Excel | JSON