Meer informatie

Bedrijfsopbrengsten ziekenhuizen naar sectoren

Bedrijfsopbrengsten ziekenhuizen naar sectoren (x 1 miljoen euro)
2012 Universitair medische centra Algemene ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen /instellingen
Bron: CBS

"* Te besteden budget voor Zvw jaarlijks vastgesteld door de NZa op basis van een raming van het productievolume, incl. correcties op het budget van vorige jaren.

"

** Opbrengsten voor afgesloten en gehonoreerde DBC's en DBC-zorgproducten en mutatie onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten voor ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

*** Niet-gebudgetteerde Zvw-gefinancierde zorg (waaronder kraamzorg), eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering.
Totaal bedrijfsopbrengsten 7.190 14.454 1.235
Netto omzet Wettelijk budget* 5% 8% 21%
Opbrengsten DBC's/DBC-zorgproducten** 45% 76% 53%
Zorgprestaties tussen instellingen 1% 1% 1%
Overige zorgprestaties *** 3% 3% 3%
Overige dienstverlening 12% 2% 6%
Overige bedrijfsopbrengsten Overige subsidies (onderzoek etc.) en bijdragen 30% 4% 10%
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten 4% 4% 6%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON