Meer informatie

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljard) *
Jaarverslag 2013 Begroting 2015 N B M T
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.

* Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal. De ontwikkeling van de sectoren is onderverdeeld naar de oorzaak van de ontwikkeling:

N: Nominaal;

B: Beleidsmatig, hieronder zijn opgenomen de intensiveringen en maatregelen;

M: Mee- en tegenvallers, waaronder de actualisering van de zorguitgaven;

T: Technisch, waaronder budgetneutrale verschuivingen.
Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven 2,2 7,5 0,1 -0,1 0,0 5,3
Wmo en Jeugdwet (Gemeentefonds) 1,6 7,1 0,0 0,2 0,0 5,3
Overig begrotingsgefinancierd 0,6 0,5 0,1 -0,3 0,0 0,0
Download: HTML | CSV | Excel | JSON