Meer informatie

Verdeling macrobudget Jeugdwet

2013 2014 2015
Wmo en Jeugdwet (Gemeentefonds) 1.561,2 1.713,7 7.050,2
Wmo overige 1.561,2 1.713,7 1.258,3
Wmo 2015 0,0 0,0 3.660,3
Jeugdwet 0,0 0,0 2.131,5
Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting) 593,8 609,0 475,9
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ 0,0 0,0 125,0
Opleidingsfonds (begrotingsdeel) 179,7 109,3 181,6
Caribisch Nederland 88,0 78,0 85,6
Wtcg 326,1 420,7 25,8
Subsidieregeling abortusklinieken 0,0 0,0 12,8
Loon- en prijsbijstelling 0,0 1,1 8,1
Overige 0,0 0,0 37,0
Bruto-uitgaven 2.155,0 2.322,6 7.526,1
Overige ontvangsten 0,0 0,0 0,0
Netto-uitgaven 2.155,0 2.322,6 7.526,1
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Verdeling macrobudget Jeugdwet (bedragen x € 1 miljoen)
2015
Bron: "historische verdeling middelen Jeugdwet 2015", SCP en Cebeon, mei 2014.

* eveneens in combinatie met andere zorgvormen

** exclusief kinderen met pleegzorg
Totaal Wlz-jeugdhulp 1.151
- hulp aan jeugd zonder verblijf 728
- hulp aan jeugd met verblijf 423
Totaal Zvw-jeugdhulp 988
- jeugd-ggz eerste lijn 24
- jeugd-ggz tweede lijn zonder verblijf 690
- jeugd-ggz tweede lijn met verblijf 275
Totaal Provinciaal-gefinancierde jeugdhulp 1.595
- JenO hulp ambulant 139
- JenO hulp verblijf deel/voltijd ** 507.7
- JenO hulp verblijf pleegzorg * 323.3
- jeugdbescherming 292
- jeugdreclassering 69
- geaccepteerde aanmeldingen bjz 180
- gemelde kinderen AMK 45
- overige 38
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) 134
Totaal budget 3.868
Download: HTML | CSV | Excel | JSON