Meer informatie

Verdeling macrobudget Wmo

Verdeling macrobudget Wmo* (bedragen x € 1 miljoen)
2015
Bron: Internetbericht verdeling macrobudget Wmo 2015, VWS

*Gemeenten hebben binnen de wettelijke kaders beleids- en bestedingsruimte. Bij de uiteindelijke inzet kunnen gemeenten eigen keuzes maken en accenten leggen bij de uitvoering van de Wmo 2015.
Totaal nieuw budget Wmo 2015 3.630
- Nieuw budget vanuit de huidige AWBZ: 2.889
- Nieuw budget uit andere bronnen: 741
Reeds beschikbaar budget 2015 4.393
- Integratie-uitkering Wmo 1.258
- Decentralisatie-uitkeringen MO en vrouwenopvang 411
- In het gemeentefonds 2.724
Totaal beschikbaar budget Wmo 2015 8.023
Download: HTML | CSV | Excel | JSON