Meer informatie

Samenstelling bruto-BKZ naar financieringsbron

Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard) *
2015 Vindplaats
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

* Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Bruto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 71,3
-Premiegefinancierd 63,8
--waarvan Zvw 44,4 FBZ
--waarvan Wlz 19,5 FBZ
-Begrotingsgefinancierd 7,5
--waarvan Wmo en Jeugdwet 7,1 Gemeentefonds/BZK
--Overig begrotingsgefinancierd 0,5 Begroting VWS
BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 5,0
-waarvan eigen bijdrage Zvw 3,2 FBZ
-waarvan eigen bijdrage Wlz 1,7 FBZ
Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 66,4
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
* Begroting VWS
** Gemeentefonds
*** Aanvullende post Financiën
Download: HTML | CSV | Excel | JSON