Meer informatie

financiele middelen

Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1
Begroting 2015 Vindplaats
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

* FBZ is het Financieel Beeld Zorg, onderdeel van de begroting
Bruto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 71,3
Premiegefinancierd 63,8
waarvan Zvw 44,4 FBZ*
waarvan Wlz 19,5 FBZ
Begrotingsgefinancierd 7,5
waarvan Wmo en Jeugdwet 7,1 Gemeentefonds/BZK
Overig begrotingsgefinancierd 0,5 Begroting VWS
BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 5,0
waarvan eigen bijdrage Zvw 3,2 FBZ
waarvan eigen bijdrage Wlz 1,7 FBZ
Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 66.4
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
BKZ-uitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)
Begroting 2015
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.
Uitgaven Zorgverzekeringswet (Zvw) 44,4
Eerstelijnszorg 4,9
Tweedelijnszorg 22,2
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 3,6
Genees- en hulpmiddelen 6,4
Wijkverpleging 3,1
Ziekenvervoer 0,7
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw 1,2
Overige 1,3
Nominaal en onverdeeld 1,0
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
BKZ-uitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljard)
Begroting 2015
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.
Uitgaven Wet langdurige zorg (Wlz) 19,5
Binnen contracteerruimte
Ouderenzorg 8,9
Gehandicaptenzorg 6,0
Langdurige ggz 0,5
Extramurale zorg 0,7
Volledig pakket thuis 0,2
Persoonsgebonden budgetten 0,8
Overige binnen contracteerruimte 0,1
Buiten contracteerruimte
Kapitaallasten (nacalculatie) 1,4
Beheerskosten 0,2
Overig buiten contracteerruimte 2 0,5
Nominaal en onverdeeld 0,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON