Meer informatie

Wat is een wilsverklaring?

Wat leg ik vast in een wilsverklaring?

In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen, bijvoorbeeld:

 • Behandelverbod
  Bij een behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u weigert medische behandelingen te ondergaan. Bijvoorbeeld als u in coma ligt of als u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent. Bij een behandelverbod verbiedt u ook dat u voedsel en vocht krijgt toegediend.
 • Euthanasieverklaring
  In een euthanasieverklaring legt u vast onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. U geeft aan in welke situatie er in uw ogen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
 • Verklaring niet-reanimeren
  In een verklaring niet-reanimeren legt u vast dat u niet gereanimeerd wilt worden. U kunt hiervoor ook een niet-reanimerenpenning aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). 

Wilsverklaring opstellen en bespreken

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen of u kunt een standaardwilsverklaring gebruiken. Bespreek uw wilsverklaring altijd met uw (huis)arts. Uw arts weet dan wat u wilt en u weet wat uw arts voor u kan betekenen. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

Op tijd praten over wensen

Het is van belang dat u op tijd het gesprek over uw levenseinde en uw eventuele wensen aangaat. En dat u uw wensen vastlegt in een wilsverklaring. Dit gesprek kunt u met naasten voeren, maar ook met uw zorgverlener of arts. Door op tijd over uw vragen, verwachtingen en wensen te praten, kunt u voorkomen dat het laatste stuk van uw leven anders verloopt dan u gewild had. In de brochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde' van de artsenorganisatie KNMG leest u wat er in zo'n gesprek aan de orde moet komen.

Inhoud wilsverklaring

In een wilsverklaring staan uw persoonlijke gegevens en wensen rondom uw behandeling of levenseinde. Er zijn geen regels voor hoe u deze wensen moet verwoorden. De volgende gegevens moeten in ieder geval in uw wilsverklaring staan:

 • achternaam;
 • voornamen voluit;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats.

Verder bent u verplicht aan het eind van het document de datum en uw handtekening te zetten.

Standaard wilsverklaringen

Bij verschillende patiënten- en belangenverenigingen kunt u voorbeelden van standaard wilsverklaringen krijgen. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). In de brochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde' vindt u meer informatie over organisaties die standaard wilsverklaringen aanbieden.

Een wilsverklaring die u zelf heeft opgesteld, heeft vaak de voorkeur boven een standaard wilsverklaring. Bij uw eigen wilsverklaring is het voor de arts namelijk duidelijker dat het om uw eigen wens gaat.

Geldigheid wilsverklaring

In principe blijft uw wilsverklaring altijd geldig. Zorg wel dat u uw arts regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw verklaring staat. Bij een te oude wilsverklaring kan uw arts namelijk gaan twijfelen. Als u van mening verandert, kunt u een nieuwe wilsverklaring opstellen of uw oude wilsverklaring aanpassen.

Wilsonbekwaam

Iemand is wilsonbekwaam als hij:

 • de informatie over zijn ziekte of behandeling niet kan begrijpen;
 • niet in staat is om zelf een besluit te nemen;
 • de gevolgen van een besluit niet kan overzien.

U bent dus bijvoorbeeld wilsonbekwaam als u bewusteloos bent. Of als u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt. Anderen bepalen dan hoe u behandeld zult worden.

In uw wilsverklaring kunt u een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemen. Deze persoon beslist wat er gebeurt als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen.

Geen wilsverklaring

Heeft u niet vastgelegd wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen? En heeft u hiervoor geen vertegenwoordiger aangewezen? Dan vraagt de hulpverlener een naaste om een besluit te nemen. Allereerst de echtgenoot of partner, anders een ouder, kind, broer of zus. Als niemand de rol van vertegenwoordiger op zich wil of kan nemen, beslist de hulpverlener zelf.

Een verzoek om euthanasie kunt u als patiënt alleen zelf doen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON