Meer informatie

Wie kan om euthanasie vragen?

Euthanasie bij minderjarigen

Een minderjarige kan vanaf 12 jaar zelf een verzoek om euthanasie doen. Tot 16 jaar is daarvoor wel instemming van de ouders of voogd nodig.

Jongeren van 16 en 17 jaar nemen de beslissing in eerste instantie zelf. Artsen moeten de ouders wel altijd bij het besluit betrekken.

Vanaf 18 jaar kan iemand zelf om euthanasie vragen. De arts hoeft de ouders of verzorgers niet bij het verzoek te betrekken.

Euthanasie bij dementie

In sommige gevallen kunnen artsen een euthanasieverzoek van een patiënt met dementie inwilligen. Dit kan bijvoorbeeld als een wilsbekwame, dementerende patiënt een verzoek doet bij de arts en hij of zij aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

Sommige mensen zijn bang dat ze ooit misschien aan dementie gaan lijden. Dit kan een reden zijn om een wilsverklaring op te stellen. Ook patiënten die net gaan dementeren, willen soms een wilsverklaring opstellen. In deze wilsverklaring geeft de patiënt aan wat zijn wensen zijn rondom zijn behandeling of levenseinde. De patiënt kan in de wilsverklaring ook aangeven dat hij euthanasie wil laten uitvoeren als hij aan dementie lijdt. Daarom is het van belang dat de patiënt regelmatig met de huisarts bespreekt wat zijn wensen voor behandeling en levenseinde zijn. Een arts mag euthanasie verlenen als de omschrijving in de wilsverklaring zich in de loop van de ziekte voordoet. Ook moet het verzoek voldoen aan de zorgvuldigheidseisen uit de wet.

Een arts mag alleen euthanasie verlenen als er sprake is van (onder meer) uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren.

Geen euthanasie bij patiënten uit het buitenland

Een patiënt die in het buitenland een behandeling volgt, kan niet naar Nederland komen voor euthanasie. De arts die de euthanasie uitvoert, moet namelijk voldoen aan zorgvuldigheidseisen uit de wet. Om te kunnen beoordelen of het verzoek hieraan voldoet, moeten de arts en de patiënt een behandelrelatie hebben.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON