Meer informatie

Wat doet de Kinderombudsman?

Taken Kinderombudsman

De Kinderombudsman is ondergebracht bij het instituut van de Nationale ombudsman en heeft onder andere de volgende taken.

  • adviseren van de regering en het parlement over wetgeving die en beleid dat de rechten van jongeren raakt;
  • informeren en voorlichten over de rechten van jongeren;
  • behandelen van klachten, niet alleen over overheidsinstanties, maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied. Denk hierbij aan scholen, kinderopvang, jeugdzorg en ziekenhuizen;
  • doen van onderzoek naar mogelijke schendingen van kinderrechten in Nederland.

Achtergrond komst aparte Kinderombudsman

Internationaal is aangedrongen op de komst van een aparte Kinderombudsman. Veel westerse landen hebben al een aparte Kinderombudsman. De rechten uit het Verdrag inzake de rechten van het kind (Kinderrechtenverdrag) moeten zo goed mogelijk verwezenlijkt worden. De komst van een Kinderombudsman is een goede manier. Deze kan zich volledig richten op kinderrechten.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON