Meer informatie

Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering?

Inhoud basispakket zorgverzekering 2015

In het basispakket van de zorgverzekering van 2015 is het volgende opgenomen:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • wijkverpleging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging);
 • medicijnen;
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • de eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • fysiotherapie tot 18 jaar;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • logopedie en ergotherapie;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen;
 • ziekenvervoer;
 • kraamzorg;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vergoeding van 3 ivf-behandelingen;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • zintuiglijke gehandicaptenzorg. Dit is zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben;
 • revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).

Voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

 • behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel in de alvleesklier);
 • behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Crohn;
 • behandeling van hoge bloeddruk via de nieren voor patiënten die niet meer reageren op de normale behandeling;
 • behandeling van een herseninfarct door het bloedstolsel op te lossen;
 • behandeling van lage rugpijn met verdovende geneesmiddelen;
 • HIPEC bij colorectaal carcinoom (m.i.v. 1 april 2015).

Voor voorwaardelijk toegelaten behandelingen gelden speciale regels. Vraag  uw verzekeraar of u een vergoeding krijgt voor deze behandelingen.

Huisartskosten

Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dat geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. U betaalt geen eigen risico voor deze huisartsenzorg.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen niet in basispakket

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) krijgt u meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt deze wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij:

 • epilepsie;
 • angststoornissen (als een behandeling met ten minste 2 antidepressiva niet aanslaat);
 • meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs en bij psychosen);
 • palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C in basispakket

Sinds 1 november 2014 wordt het middel sofosbuvir (Sovaldi) tegen chronische Hepatitis C vergoed vanuit het basispakket. Voorwaarde is wel dat de patiënt een ernstige vorm van de ziekte heeft.

Het nieuwe middel daclatasvir (Daklinza) tegen chronische hepatitis C wordt sinds 1 maart 2015 vergoed vanuit het basispakket

Polisvoorwaarden

Zorgverzekeraars kunnen verschillen in de vergoedingen die zij geven. Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet betalen. Dat kan per verzekeraar verschillen. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Hoe het zorgverzekeringspakket is vastgesteld

Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de inhoud en de omvang van het basispakket. De minister neemt de uiteindelijke beslissing over wat wel en niet in het basispakket zit. De minister bespreekt dit jaarlijks met de Tweede Kamer.

Het basispakket is bij alle verzekeraars gelijk. Er zitten altijd wel dingen in het pakket die u niet nodig hebt. De zorgverzekering is een solidaire verzekering. Wij betalen samen de totale kosten van de zorg. Zo betaalt iedereen bijvoorbeeld mee aan de kraamzorg die jonge moeders nodig hebben. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen vaak nodig kunnen hebben.

Stel dat iedereen zelf zou kunnen kiezen wat wel en wat niet in het verzekerde pakket zit. Dan zou dat betekenen dat bijvoorbeeld alleen de aanstaande moeders zich voor kraamzorg verzekeren. Die groep betaalt dan de totale kosten van de kraamzorg. Hetzelfde geldt voor dure specialistische zorg. Als niet iedereen daar aan meebetaalt, betalen de mensen die op die dure zorg zijn aangewezen, alle kosten. Uiteindelijk is de zorg dan niet meer te betalen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: