Meer informatie

Hoe maak ik bezwaar tegen een beslissing over mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

Bezwaar maken hoogte pgb

U kunt op de volgende manieren bezwaar maken:

  • Bezwaar pgb Wlz: bij zorgkantoor

    Krijgt u een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw zorgkantoor. In het besluit van uw zorgkantoor staat hoe u bezwaar kunt maken.
  • Bezwaar pgb Wmo 2015 en Jeugdwet: bij gemeente

    Krijgt u een pgb vanuit de Wmo 2015 of de Jeugdwet? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijke bezwaar maken bij de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u hoe u dat moet doen.
  • Bezwaar pgb Zvw: bij zorgverzekeraar

    Krijgt u een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijke bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering leest u hoe u dat moet doen. De zorgverzekeraar moet vervolgens het besluit heroverwegen. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ)

In beroep tegen bezwaar pgb

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Voor juridisch advies kunt u terecht bij bijvoorbeeld een advocaat, het Juridisch loket of sociaal raadslieden.

Klacht over instantie pgb

Bent u ontevreden over de manier van handelen van een medewerker van een instantie? Dan kunt u dit het beste bespreken met die instantie. Blijft uw klacht onopgelost? Dan kunt u een klacht indienen. Meestal heeft zo'n instantie een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: