Meer informatie

Waar vind ik hulp bij psychische problemen?

Online psychische hulp

Bij lichte psychische klachten en sociale problemen heeft u misschien baat bij zelfhulp via internet (e-mental health). Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of problemen met werk of studie. Veel mensen vinden het lastig om te praten over hun psychische problemen.U kunt daarom ook anoniem deelnemen aan online zelfhulp.

Ook kunt u terecht op websites van bijna elke instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U vindt er informatie over klachten en stoornissen.

Hulp van huisarts, bedrijfsarts of maatschappelijke werker

Komt u er zelf niet uit? Of weet u niet precies wat er met u aan de hand is? Dan kunt u naar uw huisarts of bedrijfsarts gaan. Zijn uw klachten duidelijk psychisch en niet lichamelijk, dan kunt u ook naar de (bedrijfs)maatschappelijk werker. U vindt een maatschappelijk werker in een gezondheidscentrum, het wijkcentrum of bij de huisarts.

De huisarts behandelt lichte psychische klachten zelf. Hij doet dat in samenwerking met een praktijkondersteuner GGZ. Hij kan u ook behandelingen via internet (e-health) aanbieden.

Verwijzing naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ

Kan de huisarts of praktijkondersteuner u onvoldoende behandelen? Dan verwijst hij u naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen.

Lichte tot matige psychische problemen vallen onder de basis GGZ. Dit kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van e-health . Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen via internet.
  • Een combinatie van gesprekken en e-health.U krijgt dan gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut en een internetbehandeling.

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis of traumaverwerking. U krijgt dan een behandeling van bijvoorbeeld een psychiater of een klinisch psycholoog. De behandelingen kunnen plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk.

Gedwongen opname in een GGZ-instelling

Bij zware, ingewikkelde psychische problemen is soms ook opname met behandeling in een psychiatrische instelling nodig. Dit gebeurt over het algemeen vrijwillig en in overleg. Vormt iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Dan is gedwongen opname in een psychiatrische instelling mogelijk.

Het kan ook zijn dat iemand met psychische problemen een veilige omgeving nodig heeft, zonder dat dit nodig is voor de behandeling. In dat geval is beschermd wonen mogelijk.

Vergoeding basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u een overzicht van GGZ-zorg die verzekerd is.

Bij verblijf in een psychiatrische instelling vergoedt uw zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met behandeling. Daarna valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie vindt u op de pagina Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?

Beschermd wonen is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en wordt geregeld door de gemeente.

Hulp bij psychische problemen van uw kind

Heeft uw kind psychische problemen? Dan kan hij of zij hulp krijgen via de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ). U heeft hiervoor een verwijzing nodig via een deskundige. Dit kan een deskundige zijn in dienst van (of namens) de gemeente maar ook bijvoorbeeld uw huisarts.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON