Meer informatie

In welke gevallen kan ik een klacht indienen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?

Welke zorgverleners vallen onder het tuchtrecht?

U kunt alleen een klacht bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg indienen over uw:

 • arts;
 • tandarts;
 • apotheker;
 • gezondheidszorgpsycholoog;
 • psychotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • verloskundige;
 • verpleegkundige.

Deze zorgverleners staan ingeschreven in het BIG-register en vallen daardoor onder het tuchtrecht voor de gezondheidszorg.

Waarover klagen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?

Uw klacht moet gaan over een situatie die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg valt. Bijvoorbeeld als uw zorgverlener:

 • een fout maakt tijdens een operatie;
 • het beroepsgeheim schendt;
 • zich ontoelaatbaar gedraagt, bijvoorbeeld in het geval van seksuele intimidatie.

Wie hulp wil bij het indienen van een klacht, kan terecht bij het Landeljik Meldpunt Zorg. Deze organisatie informeert cliënten en hun familieleden over hun rechten en geeft advies.

Klacht indienen bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

U stuurt uw schriftelijke klacht naar een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Gebruik hiervoor het klaagschriftformulier of schrijf een brief. Als u niet zelf de klacht indient, kunt u iemand machtigen dit voor u te doen. U doet de machtiging bij uw klacht. In uw brief aan het tuchtcollege moet u bepaalde gegevens altijd vermelden.  

U moet binnen 10 jaar na de gebeurtenis een klacht indienen. Anders vervalt uw klachtrecht.

Afhandelen klacht door Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

De behandeling van uw klacht gaat volgens een vastgestelde werkwijze. Daarna kan het college een maatregel nemen. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

 • De zorgverlener krijgt een boete van maximaal € 4.500.
 • De zorgverlener mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Het BIG-register haalt zijn naam uit het register.

Alle maatregelen en de werkwijze staan op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

In hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door een tuchtcollege? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Neemt een tuchtcollege uw klacht niet in behandeling? Dan kunt u ook in hoger beroep gaan. U tekent hoger beroep aan bij het Centraal Tuchtcollege.

Bent u oneens met de maatregel die een arts is opgelegd? Dan kunt u geen hoger beroep aantekenen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: