Meer informatie

Wat zijn de veranderingen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten?

Welke regelingen verdwijnen?

Per 2014 zijn deze regelingen afgeschaft:

  • de algemene tegemoetkoming Wtcg;
  • de Compensatie eigen risico (Cer).

Waarom zijn de regelingen vervallen?

Chronisch zieken en gehandicapten kregen de tegemoetkomingen automatisch op basis van zorggebruik. Maar op deze manier kwamen ze niet altijd bij de juiste mensen terecht. Zo waren er mensen die geen extra kosten hadden en de tegemoetkomingen wel kregen.

Het kabinet is van mening dat gemeenten burgers gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 268 miljoen vanaf 2017. Zij kunnen mensen gericht ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand.

Welke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan?

De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan. Net als de bijbehorende tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten.

De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten blijft bestaan. De tegemoetkoming die nu is vastgelegd in de wet Wtcg wordt overgebracht naar de WAO, WIA en Wajong. Het UWV voert de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten uit.

Wanneer heeft het CAK de laatste Cer uitbetaald?

De Compensatie eigen risico is voor het laatst eind 2013 door het CAK uitbetaald. 

Wanneer heeft het CAK de laatste algemene tegemoetkoming Wtcg uitbetaald?

Eind 2014 heeft het CAK de Wtcg over 2013 uitbetaald.

Hoe zijn mensen die recht hadden op de tegemoetkomingen geïnformeerd?

Had u recht op de Cer? Dan heeft u in juni of juli 2014 een brief van het CAK ontvangen over de veranderingen in de Cer. Had u recht op de Wtcg? Dan heeft u voor het einde van 2014 een brief ontvangen.

Patiëntenorganisaties en koepelorganisaties hebben voor hun leden een mailing van het CAK ontvangen.

Op de websites van het CAK en de VNG vindt u meer informatie over de veranderingen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: