Meer informatie

Wat zijn de veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering in 2015?

Eigen risico

Het verplicht eigen risico voor 2015 is vastgesteld op € 375. Dit is € 15 meer dan het eigen risico in 2014.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Het basispakket is uitgebreid met deze vergoedingen:

  • Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben (zintuiglijke beperking). Het gaat hier om behandelingen die de gehandicapte én zijn omgeving leert omgaan met de beperking. Begeleiding, de doventolk en verblijf in een instelling worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De wijkverpleging. De wijkverpleging is voor verzorging en verpleging thuis. Zoals hulp bij innemen van medicijnen of douchen. U krijgt verpleging of verzorging thuis als uw gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. De wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico. U betaalt ook geen eigen bijdrage.
    Loopt uw AWBZ-indicatie voor verzorging en verpleging nog door in 2015? Dan zorgt uw zorgverzekeraar ervoor dat uw AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging.
  • Persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.
  • De niet-invasieve prenatale test (NIPT). Dit is een test tijdens de zwangerschap die het Downsyndroom kan vaststellen. Voorwaarde voor vergoeding is een positieve combinatietest. De combinatietest is voor eigen rekening. Vrouwen met een medische indicatie hoeven geen combinatietest te doen. Dat zijn vrouwen die een verhoogd risico lopen op een kindje met het Downsyndroom. Of het syndroom van Edwards of Patau.
  • Behandeling in een ggz-instelling voor het 2e en 3e jaar. Behandeling in het 1e jaar is al onderdeel van het basispakket.
  • Reiskosten bij orgaandonatie. Een orgaandonor krijgt de reiskosten vergoed door de eigen zorgverzekeraar. Tot 2015 vergoedde de verzekering van de ontvanger van het orgaan nog deze kosten. De vergoeding valt niet onder het verplicht eigen risico.

Beperking basispakket zorgverzekering

De volgende vergoedingen zitten niet meer in het basispakket:

  • Combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf 36 jaar;
  • Dyslexiezorg (gaat naar de gemeenten).

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is zorg voor ouderen die na ziekenhuisopname extra zorg nodig hebben voordat zij weer thuis kunnen wonen. Fysiotherapie, psychotherapie en maatschappelijk werk kunnen deel zijn van geriatrische revalidatiezorg.

Deze zorg hoeft niet meer direct aan te sluiten op verblijf in het ziekenhuis. Voorwaarde is wel dat de patiënt geriatrische revalidatiezorg nodig heeft. En dat revalidatie binnen 1 week start na vertrek uit het ziekenhuis. Nu is het zo dat geriatrische revalidatie direct na een ziekenhuisopname moet starten.

Ook wordt het mogelijk dat een bepaalde groep patiënten zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf geriatrische revalidatiezorg krijgt. De patiënt moet dan wel een acute aandoening hebben. Daarnaast moet uit een geriatrisch onderzoek in het ziekenhuis blijken dat geriatrische revalidatiezorg echt nodig is.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: