Meer informatie

Welke voorwaarden gelden voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013?

Voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

U moet in Nederland verzekerd zijn geweest voor ziektekosten in 2013.

Voor uw zorggebruik en inkomen gelden de volgende regels:

Inkomen

Uw (gezamenlijk) inkomen mag in 2011 niet hoger zijn dan:

 • € 24.570,- voor alleenstaanden
 • € 35.100,- voor (echt)paren.

Krijgt uw huishouden 2 of meer algemene tegemoetkomingen Wtcg? Dan geldt voor u een uitzondering. U raakt dan slechts 1 tegemoetkoming kwijt als uw (gezamenlijk) inkomen de inkomensgrens overschrijdt. Namelijk de hoogste tegemoetkoming. Als er sprake is van gelijke algemene tegemoetkomingen dan verliest u de tegemoetkoming van het oudste lid van uw huishouden. 

Zorggebruik

Uw zorggebruik wordt in 2013 aan de hand van de volgende criteria bepaald: 

 • U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken voor: verblijf in een AWBZ-instelling (minstens een dag en een nacht per week), dagopvang in een AWBZ-insteling (minstens 1 dagdeel per week) of AWBZ-zorg thuis (minstens 1 uur per week).
 • U ontving in 2013 minimaal 26 weken hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het ging om minstens 1 uur per week.
 • U had in 2013 een indicatie voor minimaal 26 weken hulp bij het huishouden vanuit een persoonsgebonden budget Wmo. Dit was voor minstens 1 uur per week.
 • U heeft in 2013 langdurig medicijnen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen. Lees meer over de verschillende toetsjaren voor medicijnen.
 • U heeft in 2012 medicijnen verkregen in het ziekenhuis: tijdens een behandeling in een ziekenhuis voor bepaalde chronische aandoeningen of medicijnen die alleen in de ziekenhuisapotheek verkrijgbaar waren.
 • U heeft in 2012 een behandeling gehad in een voor de Wtcg geldende revalidatiecentrum.
 • Er is in 2012 bij u een behandeling gestart in een ziekenhuis voor bepaalde chronische aandoeningen.
 • U heeft in 2011, 2012 of 2013 hulpmiddelen gekocht of laten repareren.
 • U heeft in 2013 minimaal 96 behandelingen voor fysiotherapie of oefentherapie vergoed gekregen door uw zorgverzekeraar voor bepaalde chronische aandoeningen. Bent u jonger dan 18 jaar of militair? Dan gaat het om twee achtereenvolgende jaren, namelijk 2012 en 2013.
 • U heeft in 2012 of 2013 hulpmiddelen voor een blijvende aandoening vergoed gekregen door uw zorgverzekeraar. U had op 31 december 2013 een indicatie voor een rolstoel vanuit de Wmo in 2013.

Meer informatie over de uitbetaling van de algemene tegemoetkoming 2013 vindt u vanaf september 2014 op de website van het CAK. 

Hoogte algemene tegemoetkoming 2013

De hoogte van de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik.

AOW-gerechtigd per 1 januari 2013

hoge tegemoetkoming: € 339
lage tegemoetkoming: € 145

Jonger dan 65 jaar (niet AOW-gerechtigd) op 1 januari 2013

Hoge tegemoetkoming: € 484
Lage tegemoetkoming: € 290

Download: HTML | CSV | Excel | JSON