Meer informatie

Waar vind ik hulp als mijn kind psychische problemen heeft?

Verwijzing nodig voor jeugd-GGZ

Voor hulp via de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
  • de huisarts;
  • een medisch specialist;
  • een jeugdarts.

Binnen de jeugd-GGZ zijn onder meer psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulp-organisaties en met het onderwijs.

Behandelplan jeugd-GGZ

Voor de behandeling start, kijkt een hulpverlener eerst naar de aard en omvang van de klachten. Na de diagnose stelt de hulpverlener een behandelplan op. Als ouders bent u betrokken bij de behandeling. Bijvoorbeeld door gesprekken met de hulpverlener over de behandeling van uw kind.

Behandelingen meestal dichtbij huis

De meeste behandelingen in de jeugd GGZ vinden plaats dichtbij huis (ambulante zorg). Bijvoorbeeld bij een psychiater die werkt bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Steeds vaker krijgen kinderen een een deel van de behandeling via een programma op internet (e-health). Sommige kinderen worden voor behandeling opgenomen in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling).

Vergoeding jeugd-GGZ

Alle jeugdhulp valt sinds 1 januari 2015 onder de gemeente. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Uw gemeente vergoedt jeugd-GGZ . Dit staat in de Jeugdwet. De vergoeding geldt zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling.

Had uw kind op 31 december 2014 een geldige verwijzing of AWBZ-indicatie voor jeugd-GGZ? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind. Dit betekent dat u kind recht houdt op de behandeling uit de verwijzing of AWBZ-indicatie zolang het overgangsrecht duurt. Is uw kind al in behandeling? Dan mag hij of zij de behandeling voor de duur van het overgangsrecht voortzetten bij dezelfde behandelaar. Meer informatie vindt u op de website Hoe verandert mijn zorg?

Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugd-GGZ

Bij hulp via de jeugd-GGZ krijgt u voor uw kind een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb). Had u op 1 januari 2015 voor uw kind een geldige AWBZ-indicatie en een pgb? Dan krijgt u een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie vindt u in de brochure Ik heb een persoonsgebonden budget.

Beschermd wonen voor jongeren

Jongeren onder de 18 jaar die beschermd wonen, vallen ook onder de Jeugdwet. De gemeente is hierdoor verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Dit staat in de Jeugdwet. U kunt bij uw gemeente beschermd wonen voor uw kind aanvragen.

Woonde uw kind beschermd op 31 december 2014 met een geldige AWBZ-indicatie? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind. Uw kind houdt dan het recht op de zorg uit deze indicatie. Hij kan die zorg via een gemeentelijk pgb blijven inkopen. Het overgangsrecht duurt tot de einddatum op de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Meer informatie over het overgangsrecht vindt u op de website Hoe verandert mijn zorg?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON