Meer informatie

Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

Ambulante jeugdhulp

Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp  als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn. 

Pleegzorg

Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet goedkeuren.

Jeugdzorgplus

Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter.

Verblijf in een jeugdinstelling

Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen. 

Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening. Voor de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
  • de huisarts;
  • de medisch specialist;
  • de jeugdarts.

Jeugdzorg voor jongeren met een beperking

De groep jeugd met een beperking is heel divers. Daardoor is de AWBZ-zorg en ondersteuning die nodig is ook zeer verschillend. Het gaat om kinderen en jongeren met een:

  • (licht) verstandelijke beperking;
  • lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH);
  • somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte;
  • psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme.

Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de Wlz. Voor deze zorg is een Wlz-indicatie nodig. 

Ondertoezichtstelling en voogdij

Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen.Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit. 

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit. 

Professionele uitvoerders van jeugdhulp

Gemeenten zorgen voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel die de jeugdhulp uitvoeren. Deze organisatie moeten voldoen aan de eisen uit de Jeugdwet. 

Van jeugdzorg naar jeugdhulp

Veel kinderen ontvangen jeugdhulp die al in 2014 is gestart. Voor de jeugdzorg die uw kind al kreeg geldt in 2015 een overgangsrecht. Wat dat voor u betekent in de praktijk kunt u lezen op Hoe verandert mijn zorg.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: